STATUT

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ

LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA

ZAMOJSZCZYZNA”

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” ( w skrócie LZPiT „Zamojszczyzna”) zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz.104, ze zmianami Dz. U. Z 1990 r. Nr 14, poz. 86/ i niniejszego Statutu.
 1. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu prawa polskiego.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość,

tel. 639 20 21.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia swoich prac stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania, współdziałać z takimi organizacjami oraz współpracować z organizacjami zagranicznymi w zakresie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział 2.

Cele i zasady działania.

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez popularyzację muzyki i tańca ludowego, kształtowanie wrażliwości estetycznej .

§ 8.

1. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:

1.1. Współpracę z organami administracji państwowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.

1.2. Inicjowanie oraz organizowanie różnego rodzaju imprez mających na celu popularyzację folkloru i sztuki ludowej.

1.3. Organizowanie wymiany zagranicznej zespołów folklorystycznych.

1.4. Organizowanie warsztatów artystycznych mających na celu podnoszenie poziomu umiejętności tanecznych, wokalnych i muzycznych członków zespołu pieśni i tańca.

1.5. Organizowanie warsztatów i spotkań specjalistycznych związanych z problematyką folkloru.

1.6. Wydawanie publikacji własnych oraz materiałów informacyjnych i reklamowych.

2. Cele wymienione w ust. 1 stowarzyszenie realizuje przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:

3.1. Współpraca z organami administracji państwowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi i organizacjami pożytku publicznego.

3.2. Inicjowanie oraz organizowanie różnego rodzaju koncertów, festiwali, turniejów

i imprez mających na celu popularyzację folkloru i sztuki ludowej.

3.3. Organizowanie wymiany zagranicznej zespołów folklorystycznych.

3.4. Organizowanie spotkań i warsztatów artystycznych mających na celu podnoszenie poziomu umiejętności tanecznych, wokalnych i muzycznych członków zespołu pieśni i tańca.

3.5. Organizowanie warsztatów i spotkań specjalistycznych związanych z problematyką folkloru.

3.6. Wydawanie publikacji własnych oraz materiałów informacyjnych i reklamowych, między innymi kalendarzy, folderów, płyt, koszulek, i innych materiałów promocyjnych oraz cegiełek, biletów, karnetów, wejściówek na koncerty, i imprezy organizowane przez stowarzyszenie, zbiórki i kwesty z godnie z obowiązującymi przepisami.

4. W zakres działalności odpłatnej wchodzą zadania:

4.1. Inicjowanie oraz organizowanie różnego rodzaju koncertów, festiwali, turniejów i imprez mających na celu popularyzację folkloru i sztuki ludowej.

4.2. Organizowanie wymiany zagranicznej zespołów folklorystycznych.

4.3. Organizowanie spotkań i warsztatów artystycznych mających na celu podnoszenie poziomu umiejętności tanecznych, wokalnych i muzycznych członków zespołu pieśni i tańca.

4.4. Organizowanie warsztatów i spotkań specjalistycznych związanych z problematyką folkloru.

4.5. Wydawanie publikacji własnych oraz materiałów informacyjnych i reklamowych, między innymi kalendarzy, folderów, płyt, koszulek, i innych materiałów promocyjnych oraz cegiełek, biletów, karnetów, wejściówek na koncerty, i imprezy organizowane przez stowarzyszenie, zbiórki i kwesty z godnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział 3.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zgłosi swoje przystąpienie do Stowarzyszenia i jest gotowa brać czynny udział w realizacji jego celów.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia i wspomaga jego działalność.
 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz Stowarzyszenia lub jego celów statutowych.

§ 12.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia należy do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego.

§ 13.

Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu
 2. czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia z zachowaniem zasady iż bierne prawo wyboru przysługuje wyłącznie członkom pełnoletnim mającym pełnię praw publicznych
 3. oceniania działalności władz Stowarzyszenia
 4. korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji jego celów

§ 14.

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

§ 15.

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 1. Aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
 2. Stosowanie się do postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich . Obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych, którzy są zwolnieni z opłacania składek.

§ 16.

 1. Przynależność członka Stowarzyszenia ustaje w razie:
  • Dobrowolnego wystąpienia
  • Skreślenia z listy członków
  • Wykluczenia ze Stowarzyszenia
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca składek członkowskich przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, po uprzednim wezwaniu do zapłaty.

Skreślenie z listy członków następuje również w razie wykluczenia ze Stowarzyszenia oraz śmierci członka.

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia , gdy członek rażąco narusza postanowienia Statutu albo niegodnym zachowaniem narusza dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

Od uchwały wykluczającej członka ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.

Rozdział 4.

Władze i struktura organizacyjna

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Ogólne
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
ZGROMADZENIE OGÓLNE

§ 18.

 1. Zgromadzenie Ogólne członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Zgromadzenie Ogólne może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19.

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. Uchwalanie programu działania i planu finansowego Stowarzyszenia
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia
 3. Wybór członków zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. Zmiana Statutu Stowarzyszenia
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
 6. Nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 20.

 1. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku
 2. O terminie Zgromadzenia Ogólnego, Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia

§ 21.

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest:
  • Na podstawie uchwały Zarządu
  • Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • Na żądanie ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
 2. Postanowienia paragrafu 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio .
 3. W miarę potrzeby Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może wybrać w czasie kadencji nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną lub dokonać zmian w ich składzie

§ 22.

 1. W Zgromadzeniu Ogólnym biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Zgromadzenie Ogólne władne jest do podejmowania wiążących uchwał, gdy uczestniczy w nim co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia
 3. Zgromadzenie Ogólne zwołane w drugim terminie władne jest do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków

§ 23.

 1. Uchwały zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od postanowień Zgromadzenia Ogólnego.
ZARZĄD

§ 24.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 5 do 7 osób, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne spośród członków Stowarzyszenia, które następnie spośród siebie wybierają: przewodniczącego, z-cę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Decyzję o dokładnej liczbie członków Zarządu podejmuje Ogólne Zgromadzenie przed przystąpieniem do wyborów Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  2. Opracowanie programu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania.
  3. Realizacja uchwał Zgromadzenia Ogólnego.
  4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
  5. Zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego
  6. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy lub wykluczenia z członkostwa
  7. Nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań, przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów.
  8. Powoływanie organów opiniodawczo- doradczych.
  9. Gromadzenie środków finansowych
  10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich
  11. Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia
 1. Zarząd Stowarzyszenia konsultuje swoje decyzje z kierownikiem ZPiT „Zamojszczyzna”
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu. W przypadku równości głosów – decyduje głos przewodniczącego.
 4. Zarządowi przysługuje prawo kooptowania nowych członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 składu wybranego przez Zgromadzenie Ogólne.
KOMISJA REWIZYJNA

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Badanie działalności statutowej Stowarzyszenia nie rzadziej niż jeden raz w roku

  1. Składanie sprawozdań na Zgromadzeniu Ogólnym wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi
  2. Przedstawianie Zarządowi i na Zgromadzeniu Ogólnym uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
  3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
  4. Kontrola działalności finansowej oraz realizacji składek członkowskich

§ 26.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku
 2. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptowania nowych członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 składu wybranego przez Zgromadzenie Ogólne.

Rozdział 5.

Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

§ 27.

 1. Na majątek i inne środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie
  2. wpływy ze zbiórek
  3. dotacje, darowizny oraz zapisy
  4. wpływy z działalności statutowej
  5. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią również nieruchomości, mienie ruchome, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działania Stowarzyszenia.

§ 28.

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz lub skarbnik.

2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

3. Zabrania się członkom zarządu oraz ich pełnomocnikom np.:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników, małżonków tych osób, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo pozostającymi w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

4.Czynności podjęte z pominięciem zapisu § 28 ust. 3 niniejszego statutu będą bezwzględnie nieważne.

Rozdział 6.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 29.

Zmianę Statutu uchwala Zgromadzenie Ogólne większością ¾ głosów członków biorących udział w Zgromadzeniu.

§ 30.

1.Uchwałę w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

2.W uchwale o likwidacji Stowarzyszenia, Zgromadzenie Ogólne określa cele, na które przeznaczony zostanie majątek pozostały po likwidacji.

Zamość, dnia 29.03.2012 r.

 

Do pobrania: STATUT LZPiT Zamojszczyzna- 29.03.2012 (doc)